همه آثار شهيد مطهري مي تواند در مبارزه با تهاجم فرهنگي موثر باشد