دولتي ها مصرف کالاهاي غيرضروري و خارجي را بر خود تحريم کنند