مدیرکل تعاون: اصفهان 10 درصد جمعیت کارگری کشور را داراست