موافق طرح: 70 درصد نمایندگان در تصویب قوانین نقشی ندارند