پیام منچستر به رئال: 137میلیون یورو می دهیم، بیل را می خریم