فرشاد مومنی: در دیدگاه شهید مطهری عدالت مقیاس دین ...