معلمان مسیر خدمت روحانیت در سنگر آموزش و پرورش را هموار می‌کنند