اظهارات منتسب به ظریف درمورد رابطه ایران و اسرائیل تکذیب شد