ماه پرفضیلت رجب، فرصتی مغتنم برای بهره مندی هر چه بیشتر از رحمت الهی