شریعتمداری:حافظ خطرناک است؛حاضر بود بخاطر یک خال سمرند و بخارا را بدهد!