موضع محتاطانه مسئولان ایران در تعامل با سرمایه گذاران خارجی