بیانیه سفارت ایران در دانمارک درباره توقیف کشتی تجاری به دلیل شاکی خصوصی