کشورهای حوزه خلیج‌ فارس برای دفاع از یمن همدل شوند