حماس از مداخله عربستان در تحقق آشتی ملی فلسطین استقبال می کند