زندگی بعد از فاجعه در نپال؛ مرده ها در دیار باقی/ زنده ها در جهنم