رزق و روزی حلال موجب خیر و برکت در زندگی انسان می شود