همه موظف به حمایت از تولید داخل هستیم/ مشکل بیکاری از غیب حل نخواهد شد