هموار شدن مسیر اشتغال و تولید با بازوان توانمند کارگران وسرمایه کارفرمایان