آزمون سنجش و مهارت بیش از 18هزار کارگر در پایتخت برگزار شد