توجه به وضعیت معلمان آینده فرهنگی جامعه را تضمین می کند/ نقش پررنگ کارگران در تحقق اقتصاد مقاومتی