آمريکا به دنبال ترويج تکفير و ترور و تفرقه ميان مسلمانان است