نگاه به بیرون برای توسعه کشور استقلال کشور را تهدید خواهد گرد