شریعتمداری: پیروی روحانی از حافظ در سیاست خارجی خطرناک است / حافظ به خاطر یک خال هندو حاضر بود بخارا و