مسابقه ای که منجر به قطع انگشتان پای دانش آموز کرمانی شد