منابع مطبوعاتی: 123 نظامی آمریکایی به ترکیه رسیدند