دو هزار نفر سیستان و بلوچستانی در آزمون مهارت شرکت کردند