مردم شهر دوراهک شهرستان دیر: فضاهای فرهنگی و ورزشی این شهر اندک است