یکی از امتیازات ایران نسبت به سایر ملل، همراه بودن دولت و ملت است