هدایتی: تنها شرکت‌کننده‌ای بودیم که وجه نقد را واریز کردیم/ نتيجه معلوم است اما منتظر اعلان آن مى‌م