اولین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری کورسی جاده‎ - اصفهان