امام جمعه اهواز:پیشرفت اقتصادی کشور در گرو انتقادهای سازنده است