آموزش و پرورش خوزستان دو هزار و 300 میلیارد ریال از شرکت ها طلبکار است