مدیرکل تعاون گلستان: حرکت های علمی و عملی کارگران ترس بر اندام دشمن انداخته است