هنیه: حفظ قدرت فلسطین، قدرت اعراب و مسلمانان است/ حماس هیچ نقشی در سینا و خارج از آن ندارد