اقتدار جمهوری اسلامی ایران به واسطه تقویت جایگاه معنویت در کشور است