مرده ها در دیار باقی و زنده ها در جهنم/ حال و هوای این ...