بانوان والیبالیست ایران در نخستین گام میزبان را شکست دادند