ظریف چه پاسخی به سناتور دلواپس آمریکایی داد؟ + تصاویر