۲۷۰۰ مورد رفع حریم از شبکه‌های توزیع برق در همدان انجام شد