بحران آب در قطب انجیر سیاه ایران/ «مادیان رود» از نفس افتاد