استان مرکزی عنوان نخست مسابقات اتومبیلرانی جام خلیج فارس را کسب کرد