شهید مطهری با ترویج فرهنگ اصیل اسلام درس بزرگی به معلمان دادند