رهبری فرد: دست از لجبازی بردارید / همه می دانند نصف شرکت شما برای زنجانی است!