دشمنان تسلیم شدن ایران را می خواهند/ اگر از ما تبعیت بخواهند جای مصالحه نیست