معلمان و کارگران دو بازوی قدرتمند جامعه برای رسیدن به تعالی هستند