فرماندار عجب شیر: رسالت شوراها تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ مشورت است