اعتکاف مدرسه روح و تعالی انسان است/15 هزار نفر در قم معتکف می شوند