خلأهای قانونی در جهت افزایش کمی و کیفی تولید ملی برطرف شود