امام جمعه اردستان: برخورد جدی با فساد اولویت دولت باشد