تداوم ارائه خدمات بسیج سازندگی در مناطق محروم و روستاهای اهر